Nacházíte se:

Učíme se pracovat & Pracujeme, abychom se dále učili

Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava.

Erasmus

Název projektu: Učíme se pracovat&Pracujeme, abychom se dále učili
Tento projektjerealizován za finanční podpory Evropské unie.

Program: Erasmus + odborné vzdělávání a příprava
Doba trvání projektu: 1. 6. 2015 – 30. 5. 2017

Realizované mobility:

1. cyklus

Od 2. do 13. listopadu 2015 se zúčastnilo 15 žáků 4. ročníku oboru obchodní akademie a ekonomického lycea pracovních stáží ve Velké Británii, v Londýně.
Podle obsahu pracovní náplně lze rozdělit účastníky do dvou skupin.
Jedna skupina vykonávala administrativní činnosti v různých organizacích v Londýně, tj. Migrant resource center, 360 GPS, Amity Services, A2Z Accessories, Leonardo Hotel Heathrow, Active Care, English Time, Student Travel Centre, Century 21, Prontaprint. Jejich administrativní pracovní činnost spočívala v práci s kancelářským softwarem – textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, s různými databázovými systémy, někteří i s grafickými nebo účetními programy. Studenti vyhotovovali různé písemnosti a vyřizovali korespondenci. Jejich činnost dále spočívala v komunikaci se zákazníky, s klienty, kde si mohli ověřit a rozšířit své znalosti anglického jazyka.
Druhá skupina pracovala v obchodě, Sue Ryder, Oxfam. Jejich pracovní náplň spočívala v práci se zbožím, umísťováním do regálů a označování, v práci se zákazníky – orientace v obchodě, doporučování zboží. Někteří pracovali s pokladnou – příjem a vrácení hotovosti.
První pracovní den proběhla příprava v ADC College. Studenti získali cenné informace a rady, jak se chovat ve firmách, jak udělat dobrý dojem, jak cestovat londýnskou dopravou a mnoho dalších.
V průběhu mobility absolvovali účastníci stáží ještě zhruba hodinový mentoring s pracovníky z ADC College.
Studenty doprovázely 2 doprovodné osoby. Učitel anglického jazyka, z důvodu doprovodu studentů, kteří nemají osobní zkušenost s cestováním do zahraničí, z organizačních důvodů a dalších nepředvídatelných okolností. Tato osoba společně s druhou osobou, učitelem odborných ekonomických předmětů, zajišťovala monitoring účastníků stáže v jednotlivých organizacích. Podrobný harmonogram monitoringu byl vypracován partnerskou organizací ADC College.
Studenti obdrželi certifikát o absolvování stáže, někteří i reference od svých mentorů z příslušné firmy. Na závěr každé pracovní stáže byly vyplněny hodnotící archy jednotek výsledků učení (ECVET). Závěrečné zhodnocení proběhlo v prostorách ADC College.

2. cyklus

Od 22. února do 4. března 2016 se na pracovní stáže do Londýna vydala další skupina 14 studentů 3. ročníku oborů obchodní akademie a ekonomického lycea. I tady jedna skupina studentů vykonávala administrativní činnosti v různých organizacích, Redmond Community Centre, Global for Education & Training, The Library, Energy Solutions, Polfit Flooring. Jejich činnost opět spočívala v práci s kancelářským softwarem, komunikaci s klienty, apod. Někteří studenti prováděli pro své organizace marketingové činnosti (průzkum trhu, prezentace firmy, …).
Druhá skupina studentů pracovala v obchodě, např. Traid Kilburn. Jejich pracovní náplň byla podobná náplni účastníků prvního cyklu, tj. práce se zbožím, s pokladnou, komunikace se zákazníky.
I tohoto pobytu se zúčastnila doprovodná osoba z výše popsaných důvodů, ale i z důvodu zajištění dohledu nad nezletilými i zletilými studenty.
Průběh čtrnáctidenní stáže byl obdobný průběhu stáží 1. cyklu, tj. první pracovní den proběhla příprava ze strany ADC College, následovala stáž ve firmách, hodinový mentoring v prvním pracovním týdnu s pracovníky ADC a nakonec závěrečné zhodnocení v prostorách partnerské organizace.
Studenti obdrželi certifikát o absolvování stáže, někteří i reference od svých mentorů z příslušné firmy. Mentoři vyplnili hodnotící archy jednotek výsledků učení.

3. cyklus

Od 6. února do 17. února 2017 se uskutečnil 3. cyklus pracovních stáží v Londýně, kterých se zúčastnilo 15 studentů 3. ročníku oboru obchodní akademie a ekonomického lycea. Tentokráte všichni studenti byli zařazeni na pozici ADMIN a jejich pracovní náplň byla práce s kancelářským softwarem, vytváření prezentací, dotazníků, vyřizování korespondence, práce s doklady, organizování různých činností, komunikace s klienty či zákazníky. Mezi pracoviště patřili např. Felicity J Lord - Stoke Newington - realitní kancelář, Whitefield School, Clear House Accountants - vedení účetnictví, Elizabeth House Community Centre - organizace zabývající se poskytováním a organizováním aktivit pro děti i dospělé.

Cíle a zhodnocení projektu:

1.Účastníci stáží si ověřili své teoretické poznatky v praxi, získali neocenitelné praktické zkušenosti zvyšující jejich motivovanost, kreativitu pro další studium i jejich budoucí pracovní proces. Získali znalosti a dovednosti z těchto oblastí:
 • obchodní korespondence (vytváření písemností, vyřizování administrativy)
 • práce s prostředky informačních a komunikačních technologií (kancelářská software, aktualizace databází)
 • marketingu (tvorba propagace, průzkum trhu)
 • managementu (organizování pracovních činností)
 • účetnictví (práce s účetními doklady, účtování)
 • ekonomiky (skladování, práce v prodejně)

  Z analýzy a odpovědí účastníků vyplynulo, že hlavní činností bylo:
  1. 33,3 % - zpracování dat s využitím textového a tabulkového editoru
  2. 26,7 % - aktualizace databázových systémů
  3. 20 % - práce na recepci (komunikace s klienty, přejímaní a přepojování telefonátů)
  4. 20 % - práce s kancelářskou technikou (scaner, kopírka, ..)
2.Studenti získali přístup k metodám a postupům uplatňovaných v ekonomické a podnikatelské sféře ve Velké Británii, což se může stát jako komparativní výhoda při hledání budoucího pracovního uplatnění.
3.Absolvováním stáží si ověřili a rozšířili slovní zásobu a schopnost porozumět a domluvit se v cizím jazyce.
4.Mobilita měla pozitivní vliv i na osobnostní rozvoj žáků – zvýšení smyslu pro zodpovědnost, respektování druhých, tolerance a otevřenost k odlišným kulturám, sebereflexi, interpersonální komunikaci.
5.Vyzkoušeli jsme úspěšně tyto nástroje:
 • Evropský systém kreditů pro odborné vzdělání a přípravu (ECVET)
 • Europass Mobilita
 • Europass – jazykový pas

Diseminační aktivity:

Další informace byly publikovány v místním tisku, např. formou interwiev s vybraným studentem.

https://www.facebook.com/gyoa.cz/photos/?tab=album&album_id=1525485717754108

http://weoape.webnode.cz/ - účastníci 2. cyklu

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/jindrich-broz-prace-s-imigranty-me-bavila-pe15.html

Prezentace o průběhu projektu – účastníci 1. cyklu (soubor ke stažení níže)

Prezentace o průběhu projektu – účastníci 2. cyklu (soubor ke stažení níže)

Film o průběhu projektu – účastníci 1. cyklu

https://youtu.be/BEX7hVIqp_4 – Interview – účastníci 3. cyklu

Soubory ke stažení: