Nacházíte se:

Učitelé zasedli znovu do lavic

Zúčastnili se dvoutýdenních jazykových nebo metodických kurzů v zahraničí.

Erasmus

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Letní prázdniny znamenají pro učitele zaslouženou dovolenou, pro deset učitelů z Gymnázia a Obchodní akademie byly však letos v něčem jiné. Zúčastnili se v rámci projektu Evropské unie, programu Erasmus+ dvoutýdenních jazykových nebo metodických kurzů v zahraničí.

Učitelé cizích jazyků

Programu se zúčastnilo 7 učitelů všech cizích jazyků, které se u nás vyučují. Nejvíce učitelů absolvovalo kurz anglického jazyka, ale zastoupen byl i jazyk německý, francouzský a španělský. A jak učitelé na své kurzy vzpomínají? Jak je hodnotí?

Mgr. R. Daňhel, jazykově-metodický kurz, Belfast, Severní Irsko

Během dvou týdnů jsme se seznámili se základními fakty o Severním Irsku, tj. získali informace o geografii, historii, státních a politických institucích, jazykové a náboženské situaci, současné literatuře, školském systému i dalších aspektech života v Ulsteru. Přednášky a semináře byly vhodně doplňovány studijními cestami do Dublinu, (London)Derry, na pobřeží hrabství Antrim a Giant´s Causeway, návštěvami belfastské radnice, severoirského parlamentu, muzeí a škol. V metodické části kurzu, která probíhala převážně formou workshopů pod vedením zkušené lektorky a autorky učebnic Jenny Wattersové, jsme si s učiteli a učitelkami působícími na středních školách v Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Německu, Francii a Estonsku vyměnili nebo získali nápady a tipy na zvýšení motivace studentů ke studiu angličtiny, na nové formy prezentace učiva a korigování chyb, takže i v tomto ohledu byla akce nanejvýš přínosná.

PhDr. Z. Machačová, metodický kurz, Brighton, Anglie

Absolvovala jsem metodický kurz Teaching Business English pořádaný The English Language Centre v Brigtonu, Velká Británie. Lektorem kurzu byl Paul Emmerson, což je jedna z nejvýraznějších a nejuznávanějších osobností v oblasti ekonomické a obchodní angličtiny. Kurz byl zaměřen na stěžejní témata v dané oblasti: Meetings, Presentations, Sales, Marketing, Finance, Banking, Financial Statements, Production and Operations, International Trade, Human Resources, Management, Negotiations, Company Culture. Lektor se soustředil především na hlavní aspekty výuky ekonomické a obchodní angličtiny, na inovativní postupy a metody, na nové poznatky z příslušných oborů, jakož i na vývoj jazyka v dané oblasti. Kurz představoval vyváženou kombinaci prezentování teoretických poznatků a procvičování praktických dovedností.

Mgr. J. Kratochvílová, jazykově-metodický kurz, Nice, Francie

Letní prázdniny tráví učitelé většinou mimo školu. Já jsem však měla možnost díky projektu Erasmus+ vycestovat do krásného francouzského města Nice a chodit zde 14 dní do jazykové školy Alpha.b. Během prvních srpnových dnů jsem navštěvovala kurz francouzštiny pro učitele, který byl pro mě skvělou zkušeností. Spolu se mnou celý kurz absolvovaly také kolegyně z Maďarska, Německa, Švédska, Nizozemí a Španělska. V dopoledních hodinách jsme pod vedením francouzských pedagogů procvičovaly gramatiku a po obědě nás čekaly tematicky zaměřené přednášky. Během nich jsme si rozšířily obzory v oblasti francouzského systému školství, frankofonie a dalších. Naši francouzští kolegové - učitelé nám navíc připravili procházku nejstarší částí města či degustaci místních specialit a sýrů. Ve zbylém čase už jsme měly prostor samy pro sebe. Já jsem ho vyplňovala odpočinkem, psaním úkolů a samozřejmě též poznáváním místních památek. Na tyto prázdniny budu dlouho vzpomínat … i když jsem jejich čtvrtinu strávila ve škole.

Mgr. J. Sankotová, metodický kurz, Exeter, Anglie

Ve dnech 11. 7. – 22.7 2016 jsem se zúčastnila kurzu „PRACTICAL IDEAS FOR THE TEACHING OF LITERATURE IN THE CLASSROOM“ v IPC Exeter v oblasti Devon na jihu Anglie. Kurz byl zaměřen na rozvoj anglického jazyka a na praktické nápady, které je možno využít ve třídě. Obsahoval 32 hodin aktivit zaměřených na výuku anglické literatury (próza, poezie, drama) a britský školský systém, 3 hodiny byly věnovány zkoumání rukopisů v katedrále v Exeteru a 15 hodin jsme strávili na exkurzích s kulturním a historickým zaměřením – Exeter, Dartmoor (do této oblasti je situován děj románu Sira Arthura Conana Doyla „Pes beskervillský“), oblast Cornwallu (Tintangel Castle, Boscastle), Exmoor (vesničky Lynmnouth a Lynton, Dunster Castle) a mnoho dalších. Nechyběl ani večerní program v podobě lidových tanců nazvaný „Ceilidh Night“ nebo víkendový trh „Exeter Fair“ zaměřený na lidovou tvorbu.

Mgr. J. Vejborová, jazykově-metodický kurz v němčině, Berlín, Německo

Během dopoledne jsem vždy absolvovala výuku německého jazyka v mezinárodní skupině studentů, odpoledne jsem potom hospitovala v hodinách německých kolegů. Následně jsme s německými lektory navzájem porovnávali vyučovací metody, které využíváme ve svých hodinách. Seznámila jsem se s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, které jsou využívány v berlínské jazykové škole. Diskutovali jsme jak o jazykových zkouškách a školských systémech obou zemí, tak o použití konkrétních jazykových prostředků v současné němčině.

Mgr. M. Hořejší, metodický kurz pro učitele španělštiny, Malaga, Španělsko

Kurz probíhal v Malaca Instituto, který se soustřeďuje výhradně na kurzy pro studenty nebo učitele španělštiny. Kurzu pro učitele se zúčastnilo celkem devět učitelek – čtyři z Německa, tři z Maďarska, jedna Slovenka a já, v převážné většině v rámci programu Erasmus+. Kurz probíhal každý den od 8:30 do 14:30 hodin - tedy denně celkem 6 vyučovacích jednotek po 50 minutách. Čtyři vyučovací hodiny byly věnovány obecnému jazyku, zejména gramatice, slovní zásobě a reáliím Španělska, a zbývající dvě hodiny byly určeny pro metodiku, tj. různé metody a formy výuky španělštiny. Celkem se nám věnovalo 5 učitelek, které se na hodinách pravidelně střídaly. Všechny byly vždy na hodiny výborně připravené, přinášely mnoho materiálu a vždy byly ochotné věnovat čas tomu, co nás zajímalo a co jsme považovaly za přínosné. Poskytly nám mnoho cenných informací nejen z oblasti jazykové, ale také o reáliích, kultuře, zvycích, svátcích a životě obecně ve Španělsku. Kromě vlastního jazykového kurzu nabídl Institut také fakultativní výlety na různá zajímavá místa v okolí Málagy, bezplatný kurs flamenca, filmový klub a prohlídku města s průvodcem.“

Učitelé všeobecných a odborných předmětů

Pro 3 učitele, kteří cizí jazyk nepoužívají běžně při své každodenní výuce, znamenal dvoutýdenní jazykový kurz nejdříve velmi intenzivní jazykovou přípravu. Bylo potřeba si cizí jazyk znovu osvěžit a dostat se na jazykovou úroveň, jež jazykový kurz požaduje. Podstatou jazykových kurzů kromě prohloubení jazykových dovedností byla metoda CLIL „Contect and Language integrated learning“ neboli výuka předmětu v cizím jazyce.

PhDr. J. Trnka, jazykový kurz v německém jazyce s metodou CLIL, Berlín, Německo

Individuální sezení byla věnována učební metodě CLIL. Za hlavní téma jsme zvolili diskusi o svobodě médií, jejich kritičnosti, korektnosti a schopnosti zaujmout odstup vůči vládní politice v otázce uprchlické krize a dalších mezinárodních problémech, která je v současnosti v Německu velmi aktuální. Náplní hodin byly rozbory potenciálně vhodných učebních zdrojů – například rozhlasových komentářů, televizních vstupů, článků aj. Jednotlivé zdroje jsme rozebírali ve smyslu sdělení, hodnotili je, vytvářeli odpovídající slovník týkající se právěmediální gramotnosti. Rád bych toto téma využil v rámci společenskovědních hodin věnovaných médiím nebo mezinárodním vztahům. Základním postupem může být opakovaný poslech vybraných zdrojů, doplněný slovníčkem a uzavřený diskusí.

Mgr. J. Provázek, kurz anglického jazyka v ICT, Dublin, Irsko

Výuka byla rozdělena do dvou dvouhodinových bloků a odpolední části výuky. Náplní prvních čtyř hodin byla nejrůznější témata, z nichž naprostá většina byla postavena na využití rozmanitých technologií, resp. ICT prostředkůpoužitelných ve výuce. Příklady jejich využití byly naznačeny, přičemž následoval praktický úkol pro různorodé skupiny a nakonec prezentace výsledků naší práce. Celý kurz byl hlavně postaven na využití cloudových Google Apps for Education, tedy Google Disk, GMail, Dokumenty, Tabulky a Formuláře. Dále nám byly představeny různé cloudové aplikace pro tvorbu kvízů, doplňovaček, animací a prezentací, ale také pro nahrávání a následné zpracování audia a videa. Část kurzu se zabývala teoretickými otázkami metodologie využití techniky, projektovému vyučování, digitálnímu občanství a autorskému právu. Významná část kurzu se věnovala nové metodě výuky, tzv. převrácenému vyučování (flipped classroom), včetně workshopu a přípravy vlastní vyučovací hodiny pomocí této metody.

Ing. P. Marešová, jazykový kurz s metodou CLIL ve výuce odborných ekonomických předmětů, Bournemouth, Anglie

V dnešní době může být znalost cizího jazyka, zejména angličtiny, důležitou výhodou při hledání a získání práce v tuzemsku nebo v zahraničí. Ráda bych rozšířila znalosti studentů o slovní zásobu z oblasti odborných ekonomických pojmů v anglickém jazyce ve výuce, např. účetnictví tak, aby student uměl vyhotovit rozvahu nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Během svého jazykového kurzu jsem měla možnost vidět vyučovat své anglické kolegy z MLS Intenational College předměty marketing, finance, což mě obohatilo o další metody a způsoby výuky.