Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog, výchovné poradkyně, metodici prevence.

Školní psycholog

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová
Konzultační dny: pondělí, úterý

Výchovné poradkyně

Gymnázium
Mgr. Jarmila Kratochvílová
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 11:00 h
Po osobní nebo telefonické domluvě (731 128 454) kdykoliv
Obchodní akademie
Ing. Pavla Marešová
Konzultační hodiny: středa od 14:00 – 15:00 h
Po osobní nebo telefonické domluvě (728 98 99 98) kdykoliv

Metodik prevence

Gymnázium
Mgr. Martin Dvořák
Po osobní nebo telefonické (565 301 948) domluvě kdykoliv
Obchodní akademie
Mgr. Vít Fišar
Po osobní nebo telefonické (565 301 722) domluvě kdykoliv

Náplň práce jednotlivých pracovníků ŠPP

Školní psycholog

1.Diagnostika, depistáž
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • diagnostika učebních stylů a strategií při učení
 • depistáž a diagnostika nadaných žáků
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
2.Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
 • spolupráce při péči o integrované žáky s různým stupněm podpůrných opatření (nastavení plánu, vyhodnocení)
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • prevence školního neúspěchu žáků (individuální/skupinová)
 • podpora vhodných stylů a strategií při učení žáka
 • spolupráce při kariérovém poradenství u žáků
 • skupinová a komunitní práce se žáky
 • spolupráce při koordinaci preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • podpora osobnostního rozvoje žáka, využití koučinku
 • poradenství v oblasti psychohygieny (žáci, učitelé)
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • poradenství v oblasti využití formativního hodnocení
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • spolupráce při vytváření zdravého třídního klimatu při vzdělávání
 • podpora týmové spolupráce (žáci, učitelé)
 • spolupráce při kariérovém poradenství (pomoc s rozvíjením klíčových kompetencí žáka, poradenství při výběru dalšího studia)
 • poradenství a konzultace pro rodiče
 • zajišťování provozu internetové poradny pro žáky
3.Metodická práce a vzdělávací činnost
 • participace na přípravě programu adaptačních kurzů
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
 • účast na pracovních poradách školy
 • spolupráce s dalšími subjekty Školního poradenského pracoviště
 • besedy a osvěta (pro žáky, rodiče)
 • prezentační a informační činnost
 • participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole
 • vedení písemných záznamů o činnosti školního psychologa

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovné poradkyně

Poradenská, metodická a informační činnost:

1.Kariérové poradenství
 • individuální konzultace s žáky nejen maturitního ročníku
 • poradenství při výběru seminářů ve vztahu k volbě povolání
 • koordinace činností kariérového poradenství na škole – prezentace vysokých škol, setkání s absolventy, exkurze, veletrh pomaturitního vzdělávání
 • zajištění profilových testů, výběr oboru VŠ, zaměstnání
 • spolupráce s třídními učiteli
 • poskytování konzultací zákonným zástupcům ohledně budoucí kariéry žáků
 • kontakt s výchovnými poradci z jiných škol, konzultace a předání zkušeností z volby povolání
 • činnost s maturanty - administrativa přihlášky, odvolání, žádosti o přijetí bez přijímacích zkouše
2.Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci při vytváření plánů pedagogické odpory a individuálních vzdělávacích plánů
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky při vyhodnocování podpůrných opatření
 • poskytování informací o úpravě podmínek přijímaní ke střednímu vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uzpůsobování podmínek pro konání maturitní zkoušky
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními
 • práce s nadanými žáky - vyhledávání nabídek stáží, soutěží podporujících nadané žáky, doporučující dopisy na odborné stáže a studium v zahraničí
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
3.Výchovně-vzdělávací činnost
 • individuální konzultace s žáky – styly učení, řešení krizových situací, řešení výchovných problémů žáků
 • individuální konzultace s rodiči – zejména řešení studijních a výchovných problémů žáků
 • spolupráce s metodikem prevence při řešení krizových situací
4.Koordinační a jiné činnosti
 • spolupráce na organizaci a tvorbě adaptačních programů
 • účast na poradách školy a školských poradenských zařízení (PPP Pelhřimov)
 • zvyšování odborných znalostí samostudiem a účastí na vzdělávacích akcích
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérového rozhodování žáků pedagogickým pracovníkům školy
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Metodik prevence

 • koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu,
 • ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
 • ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní zajišťuje krizovou intervenci v rámci prevence,
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi - OSPOD, Policie ČR, Linky bezpečí, právní poradenství, …
 • vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů