Školní poradenské pracoviště

Kontakt a náplň práce výchovného poradce a metodika prevence.

Výchovné poradkyně

Gymnázium
Mgr. Jarmila Kratochvílová
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 11:00 h
Po osobní nebo telefonické domluvě (731 128 454) kdykoliv
Obchodní akademie
Ing. Pavla Marešová
Konzultační hodiny: středa od 14:00 – 15:00 h
Po osobní nebo telefonické domluvě (728 98 99 98) kdykoliv

Metodik prevence

Gymnázium
Mgr. Martin Dvořák
Po osobní nebo telefonické (565 301 948) domluvě kdykoliv
Obchodní akademie
Mgr. Vít Fišar
Po osobní nebo telefonické (565 301 722) domluvě kdykoliv

Náplň práce jednotlivých pracovníků ŠPP

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovné poradkyně

Poradenská, metodická a informační činnost:

 1. Kariérové poradenství
  • individuální konzultace s žáky nejen maturitního ročníku
  • poradenství při výběru seminářů ve vztahu k volbě povolání
  • koordinace činností kariérového poradenství na škole – prezentace vysokých škol, setkání s absolventy, exkurze, veletrh pomaturitního vzdělávání
  • zajištění profilových testů, výběr oboru VŠ, zaměstnání
  • spolupráce s třídními učiteli
  • poskytování konzultací zákonným zástupcům ohledně budoucí kariéry žáků
  • kontakt s výchovnými poradci z jiných škol, konzultace a předání zkušeností z volby povolání
  • činnost s maturanty - administrativa přihlášky, odvolání, žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek
 2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • spolupráce s pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci při vytváření plánů pedagogické odpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • spolupráce s pedagogickými pracovníky při vyhodnocování podpůrných opatření
  • poskytování informací o úpravě podmínek přijímaní ke střednímu vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uzpůsobování podmínek pro konání maturitní zkoušky
  • komunikace se školskými poradenskými zařízeními
  • práce s nadanými žáky - vyhledávání nabídek stáží, soutěží podporujících nadané žáky, doporučující dopisy na odborné stáže a studium v zahraničí
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 3. Výchovně-vzdělávací činnost
  • individuální konzultace s žáky – styly učení, řešení krizových situací, řešení výchovných problémů žáků
  • individuální konzultace s rodiči – zejména řešení studijních a výchovných problémů žáků
  • spolupráce s metodikem prevence při řešení krizových situací
 4. Koordinační a jiné činnosti
  • spolupráce na organizaci a tvorbě adaptačních programů
  • účast na poradách školy a školských poradenských zařízení (PPP Pelhřimov)
  • zvyšování odborných znalostí samostudiem a účastí na vzdělávacích akcích
  • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérového rozhodování žáků pedagogickým pracovníkům školy
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Metodik prevence

 • koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu,
 • ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
 • ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní zajišťuje krizovou intervenci v rámci prevence,
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi - OSPOD, Policie ČR, Linky bezpečí, právní poradenství, …
 • vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů