Nacházíte se:

Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady

Níže najdete informace k připravovaným volbám do školské rady.

Vážení rodiče a studenti,

poté co skončil nouzový stav, je třeba také zvolit školskou radu na následující tři roky. Současně školské radě končí období v červenci. Obracím se na vás s možností kandidovat do budoucí školské rady.

Volební komise bude v následujících dnech (do čtvrtka 24.6.) přijímat návrhy na 2 kandidáty zastupující rodiče nezletilých studentů a zletilé studenty (navrhují rodiče nezletilých studentů a zletilí studenti školy). Návrhy můžete zasílat svému třídnímu učiteli, případně řediteli školy (stačí i v elektronické podobě) nebo do kanceláře školy. Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele a případně jeho souhlas. Vlastní volby budou probíhat formou internetového hlasování koncem června.

Školská rada má 6 členů a volí se na 3 roky:

 1. Dva členy za zřizovatele již jmenoval Kraj Vysočina.
 2. Dva členové z řad pedagogických pracovníků budou voleni na pedagogické radě koncem června
 3. Dva členy zastupující rodiče nezletilých studentů a zletilé studenty budou volit elektronicky rodiče nezletilých studentů a zletilí studenti školy.

Školská rada si zvolí svého předsedu, který svolává a řídí jednání (zasedání se zúčastní i ředitel školy, pokud je pozván). Zasedá zpravidla 1 ročně (buď prezenčně nebo online), nejvýše dvakrát.

Pravomoci Školské rady dle školského zákona:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, nominuje svého zástupce do konkurzní komise při výběru ředitele školy.